AVG-Privacybescherming

 

 

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Dit is een nieuwe Europese privacywet dat de privacy in alle landen van de EU gelijk stelt. De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). Wat houdt deze  nieuwe wet in voor je privacy bij Praktijk voor Psychosynthese Maaike ten Hagen?

Doel van het bijhouden van een clientendossier.  

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je  gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • in het dossier kunnen gegevens opgenomen worden die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,  na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij jouw huisarts.
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming,
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid,
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Privacy op jouw dossier

Ik doe mijn best om je  privacy te waarborgen, Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw  persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

De  gegevens sla ik op in mijn beveiligde computer of op papier in een afgesloten kast.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw  dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacy op de zorg nota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving  van de behandeling zoals   Psychosociale therapie
 • de kosten van het consult(en).

Privacy op nota over sessies waar ik BTW plichtig over ben zoals relatietherapie en coaching kun je niet indienen bij de zorgverzekeraar. Er  staan de volgende gegevens op :

 • je naam, adres en woonplaats
 • indien de consulten betaald worden door je bedrijf komt de naam adres en plaats op de nota en en alleen jouw naam.
 • de data van de sessie(s)
 • een korte omschrijving van het consult(en)  bv coaching of relatietherapie
 • de kosten van het consult(en)
 • er staat geen BTW op de rekening omdat ik onder de kleine ondernemersregeling val (KOR).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet  toestemming vragen.,

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Deze gegevens sla ik op:
• In mijn beveiligde computer.
• Of op papier in een afgesloten kast.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele  toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor  een verzoek indienen door een mail te sturen naar  psychosynthesepraktijk7@gmail.com. Je verzoek zal dan binnen 30 afgehandeld worden.

Cookiebeleid

Ik maak geen gebruik geen cookies.

Wijzigingen in privacyverklaring

Praktijk voor Psychosynthese  houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem contact met me op via 06-21445329 of via  mail: psychosynthesepraktijk7@gmail.com